sherman-icon-claim

วิธีการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ sherman.co.th ได้รับการคุ้มครอง เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าที่ได้รับสินค้า หรือวันที่ระบุบนบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงิน โดยสินค้าจะต้องอยู่ ในสภาพดั้งเดิมพร้อมขายเท่านั้น

(สภาพดั้งเดิมพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกัน กับ เมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.สินค้าเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า
2.สินค้าชำรุด ที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต
3.สินค้าไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้
4.ได้รับสินค้าผิดรุ่น (สินค้าส่งกลับต้องอยู่ในสภาพเดิม และอุปกรณ์ครบ)
ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของทางร้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
กรณีที่สินค้ามีปัญหา เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น, สินค้าชำรุด
ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าส่งกลับมา โดยทางบริษัทจะโอนเงินค่าส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า สำหรับกรณีสินค้าชำรุด ถ้าทางบริษัทตรวจเช็คแล้ว ไม่พบความเสียหาย หรือใช้งานได้ตามปกติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่โอนเงินค่าขนส่งสินค้าคืนกลับลูกค้า
กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า และระยะเวลาเกิน 7 วัน
ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าหากสินค้ามีการชำรุดเสียหาย และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมสินค้านั้นให้แทน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี แต่ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่มีมูลค่าสินค้าเท่ากัน หรือในกรณีที่มูลค่าสินค้ามากกว่า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ: หากลูกค้ามีข้อสงสัย และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 0-2864-5665 และ 086-378-9781 หรือ แอดไอดีไลน์ (ID Line) ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น