ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ sherman.co.th

ข้อตกลงและเงื่อนไข การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท นิคอนไทย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด กับ ลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายยินยอมตามข้อตกลงและรับทราบเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์

คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท นิคอนไทย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภท ไมโครโฟน, มิกเซอร์, แอมป์ขยายเสียง และลำโพง ภายใต้แบรนด์ “เชอร์แมน (sherman)” ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องเสียงของคนไทย
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีคำสั่งซื้อกับทางบริษัทฯ
“สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท จัดจำหน่ายบนเว็บไซต์นี้
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.sherman.co.th
“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาสินค้าปกติ, ราคาสินค้าโปรโมชั่น, ราคาส่วนลดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) แล้ว
“ค่าขนส่ง” หมายถึง
“ส่วนลดสินค้า” หมายถึง ส่วนลดสินค้าจากราคาปกติ โดยเกิดจากรายการส่งเสริมการขายของทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็น คูปองส่วนลด หรือ คะแนนสะสม

ข้อตกลงทั่วไป

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เมื่อลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทฯ ถือว่า ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทุกประการ และลูกค้ายินยอมให้บริษัท ดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้
– ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า ขัดแย้ง หรือ แตกต่างจากข้อตกลงนี้ ทางบริษัทกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
– บริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภายถ่ายสินค้า ที่ปรากฎในแคตตาล็อค หรือรายละเอียดสินค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ หากมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการจัดพิมพ์ สี หรือเกิดจากการบรรจุภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ถือว่า เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าเท่านัน้ โดยไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

การสั่งซื้อสินค้า

– รายละเอียดสินค้า, ราคาสินค้า รวมไปถึงขนาดของสินค้าทั้งหมด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ กรณีที่สินค้าหมดชั่วคราว หรือ ไม่มีสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอสินค้ารุ่นอื่น ที่มีราคาและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าเอาไว้จนกว่าจะมีสินค้าอยู่ในสต๊อกของบริษัท
– เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอน ตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า คำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฎว่าสินค้ารุ่นดังกล่าว “หมดชั่วคราว” หรือ “เลิกทำการผลิต” หรือ “เหตุผลอื่นใดก็ตาม” ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อจัดหาสินค้ารุ่นอื่นๆทดแทน หรือคืนเงินให้กับลูกค้า

การชำระค่าสินค้า

– ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการสั่งซื้อ จะถือเป็นราคาสุทธิ ก็ต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อจบครบทุกขั้นตอน โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1.ชำระเงินผ่านทางธนาคาร (โอนเงิน หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง)
2.ชำระงเินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
3.ชำระเงินปลายทาง (ยังไม่เปิดให้บริการ)
4.อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
– กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วน ตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงิน ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

การจัดส่งสินค้า

– สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซต์เป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามความเหมาะสมของสินค้า โดยจะจัดส่งผ่านขนส่งเอกขน หรือรถบริษัท และจะแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล์ที่ได้ระบุเอาไว้

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

– ทางบริษัทฯ มีนโยบายรับประกันสินค้า 1 ปี (365 วัน) โดยจะนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า, ลูกค้าได้รับสินค้า หรือวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันสินค้า ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ด้านหลังสินค้า
– ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน แต่ถ้าเลยระยะเวลาดังกล่าว จะเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสินค้า โดยทันที
– ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าได้มีการส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว รวมไปถึง การที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าไว้นอกพื้นที่ของลูกค้า

การคืนสินค้า และ การคืนเงิน

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า หลังจากที่สินค้าได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแก่ลูกค้า ในกรณีสินค้าผิดรุ่น ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง
– ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินแก่ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้ามาแล้ว แต่ทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้ารุ่นดังกล่าว เพื่อจัดส่งให้กับทางลูกค้าได้