Product Warranty

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเชอร์แมน มีระยะเวลาการรับประกันสินค้า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือ ได้รับสินค้า โดยภายใน 1 ปีแรก จะบริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ ถ้าเกินระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าใช้จ่ายงานซ่อมตามอาการเสีย

1.เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1.1 รับประกันสินค้าระยะเวลา 12 เดือน (1 ปี) นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงตามการลงทะเบียนสินค้า หรือ หลักฐานการซื้อขาย)
1.2 บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีแรก เมื่อลูกค้านำเครื่องไปยังศูนย์บริการของทางบริษัทฯ โดยตรง หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งทั่วประเทศ
1.3 หลักฐานการซื้อขายสินค้าและบัตรประกันถือเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า ควรเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ
1.4 ในกรณีที่หลักฐานการซื้อขายสินค้าและบัตรประกันสูญหาย ทางร้านจะนำหมายเลขเครื่องมาค้นหาในระบบ และจะยึดจากวันที่ที่ปรากฎในระบบ เพื่อจะพิจารณาเงื่อนการรับประกันสินค้าต่อไป
1.5 อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานต้องอยู่ในสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามเงื่อนไขบริษัทฯ
1.6 รับประกันสินค้า ในกรณีที่อาการชำรุด สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
1.7 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายของ นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เท่านั้น
1.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

2.1 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่อง หรืออะไหล่ หรือความประมาทเลินเล่อ
2.2 อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
2.3 การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายทีเกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
2.4 ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือแก้ไข โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท นิคอนไทยเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
2.5 สินค้าในหมวดไมโครโฟน กรณีไมค์ตก, หล่น, บอดี้แตก, แจ็คหลุด ไม่รับประกัน
2.6 สินค้าในหมวดลำโพง กรณีลำโพงตก, หล่น, ตู้แตก, ดอกลำโพงขาด ไม่รับประกัน
2.7 ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และบัตรรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
2.8 อะไหล่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เสาอากาศ , ฝาครอบช่องจูนเนอร์ , ฝาปิดแผ่นซีดีโทรทัศน์พกพา, แบตเตอรี่, อแด็ปเตอร์, ดอกลำโพง , ตู้ลำโพง, หน้าผ้า, หน้ากาก, สาย AV, สาย RF, หม้อแปลง, รีโมท, ชุดล้อลาก

3.เงื่อนไขการซ่อมสินค้า

3.1 ระยะเวลาในการซ่อม 14-21 วันทำการ และรับประกันการซ่อมสำหรับอาการเดิม 90 วันนับจากวันที่มารับเครื่อง
3.2. กรุณามารับเครื่องคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับเครื่อง มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
3.3 รับผิดชอบงานซ่อมโดย บริษัท นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (แผนกซ่อมสินค้า) เบอร์โทร 034-474814